ĮSTAIGOS TARYBOS NUTARIMAI IR DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI


NUTARIMAS

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio  „Pasaka“ mokyklos tarybos nutarimas   2015 m. sausio

27d. Nr. V4-03  

 


 

 ĮSAKYMAS

 DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE- DARŽELYJE „PASAKA“ TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO

 

Direktoriaus įsakymas  2015 m. sausio 27d. Nr. V1-06

 


 TEISĖS AKTAI IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLAUSIMAIS

 - Lietuvos Respublikos Švietimo istatymas

- Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

- Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

 - Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

 - Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

 - Priešmokyklinio ugdymo standartas

 - Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio

 ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

 - Švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5–6 metų

 vaikui teikimo tvarka

- Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

-Vaiko teisiu konvencija

-  Lietuvos higienos norma HN 75:2010 “Ikimokyklinio ugdymo mokykla:

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.