UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO MOTO:

„Pasakyk man, ir aš pamiršiu. Parodyk man, ir aš galbūt prisiminsiu. Bet įtrauk mane į veiklą, ir aš išmoksiu“ - kinų patarlė.

UGDYMO PROGRAMOS

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis 2007 m. įstaigoje parengta ir direktorės

2007-05-25 įsakymu   Nr.V-2   patvirtinta  ikimokyklinio    ugdymo programa   „Mažojo  žmogučio link...".  

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18d.

įsakymu Nr. ISAK-627   patvirtintu    ikimokyklinio   ugdymo   programų   kriterijų  aprašu. Į ugdymo turinį

integruojama  pedagogų parengta programa „Sveikas darželis".

 

 Programa   ,,Gyvenimo  įgūdžių  ugdymas.  Ikimokyklinis  amžius” (integruota į programos ,,Sveikas

darželis" turinį)  parengta   įgyvendinant   Europos sveikatą stiprinančių mokyklų projektą, koordinuojamą

Pasaulio  sveikatos   organizacijos   Europos  regiono biuro (PSO/EURO),  Europos Tarybos bei Europos

Komisijos, bendradarbiaujant   su  Jungtinių  Tautų Vaikų  fondu  (UNICEF).  Pritarta  Švietimo  ir  mokslo

ministerijos Sveikatos ugdymo ir kūno kultūros ekspertų komisijos (2003-01-21 Nr.28).

 

Priešmokyklinis     ugdymas     organizuojamas    vadovaujantis   „Bendrąja   priešmokyklinio  ugdymo

ir  ugdymo(si) programa". 

Programa   patvirtinta    Lietuvos  Respublikos  švietimo ir  mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu

Nr. ISAK – 1147.

 

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įsigalios nauja Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

 

 

 

 

Pristatymas priešmokyklinių grupių svetainėse

 

 Programa ,,Zipio draugai”

Nuo 2002 m. į priešmokyklinio ugdymo procesą integruojama  Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa

„Zipio   draugai",    kurios  tikslas  -  siekiant  geresnės  emocinės  vaikų   savijautos, padėti   jiems   įgyti

socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

 „Zipio  draugų“  programa   2008   metais  įtraukta   į  Nacionalinę  smurto  prieš vaikus prevencijos ir

pagalbos vaikams   2008 – 2010  metų  programą   (LRV  2008 m.   balandžio 24 d.  Nr.  392 nutarimas;  

VŽ, 2008, Nr.51-1892).     Programą   vykdo   Viešoji    įstaiga   „Vaiko  labui“    ir  jos   parengti,  turintys

programos mokytojo kvalifikaciją, pedagogai. 

 

 Daugiau informacijos svetainėje     http://www.vaikolabui.lt   Ugdymo  procesą organizuoja kompetentingi, kūrybiški,  aukštos  kvalifikacijos   pedagogai,    kurie  savo darbe vadovaujasi

demokratišku darbo stiliumi, taiko įvairius ugdymo(si) metodus, būdus, technologijas:

1. Funkcionalios aplinkos sukūrimas (grupėse sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali pasirinkti veiklą,

laisvai judėti iš vienos erdvės į kitą, patrauklūs žaislai ir priemonės).

2. Kūrybinė  sąveika (vaikas skatinamas  interpretuoti, kurti,  atrasti,  jo   sumanymai  vertinami,  gerbiami,

palaikomi ir reikalui esant plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai).

3. Spontaniškas ugdymas (pritariama vaiko veiklai,  ji  gerbiama  ir laikoma  vertinga patirtimi,  vaiko veikla

palaikoma emocionaliai – vaikas pagiriamas, ir juo bei jo veikla džiaugiamasi kartu, ugdymui panaudojamos

įvairios netikėtos situacijos).

4. Į ugdymo procesą yra įtraukiami ir tėvai. Siekiama   vaiko ugdymo(si) šeimoje ir darželyje darnos.