Projektas   (Atsisiūsti)

fdown

TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“VAIKŲ MAITINIMO


ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


 

 

Projektas   (Atsisiūsti)

fdown

                                                                               

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ ATLYGINIMO

 

UŽ UGDYMO SĄLYGŲ


TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS


  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

     1. Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą panaudojimo tvarkos aprašas Rūdiškių vaikų lopšelyje darželyje „Pasaka“ (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokyklos išlaikymo reikmių t.y. ugdomosios aplinkos kūrimo, ūkinių ir higienos priemonių, smulkių remonto darbų atlikimo, turto įsigijimo sąlygas ir tvarką už lėšas, apmokamas tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

 

     2. Aprašas parengtas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. S1-45 ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų,ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V1-06 ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

II. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

     3. Mokesčio skirto ugdymo sąlygų tenkinimui surinkimo ir panaudojimo apskaitą atlieka vyr. buhalteris, vadovaudamasis Rūdiškių vaikų lopšelyje darželyje „Pasaka“ galiojančiais norminiais aktais.

 

     3.1. Lėšos ugdymo sąlygoms tenkinti planuojamos biudžetiniams metams, paskirstant jas ketvirčiais.

 

   3.2. Ugdymo sąlygų tenkinimui skirtų lėšų sąmata (toliau sąmata) peržiūrima trečiąjį ketvirtį, atsižvelgiant į įstaigos poreikius.

 

 

 

III.   DERINIMAS

 

     4. Ugdymo sąlygų tenkinimui skirtos lėšos naudojamos tik suderinus su vaikų lopšelio-darželio taryba.

 

     5. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo, nenumatytoms, tačiau būtinoms veikloms atlikti, priima įstaigos vadovas, suderinęs su Mokyklos tarybos pirmininku.

 

 

 

IV. NAUDOJIMAS

 

     6. Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ Mokyklos tarybos nutarimu 2015 m. sausio 27d. Nr. V4-03 nustatytas fiksuotas 6 eurų mėnesinis mokestis skirtas ugdymo sąlygų tenkinimui - mokyklos išlaikymo reikmėms (t.y. ugdomosios aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiems remonto darbams atlikti, turtui įsigyti) naudojamas:

 

     6.1. Ne mažiau kaip 30 % ugdomosios aplinkos kūrimui: ugdymo priemonėms (ugdomiesiems žaidimams, vaizdinėms priemonėms, priemonėms pažintinei-tiriamajai veiklai) ir trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti (grupių baldams, patalynei, rankšluosčiams, indams ir pan);

 

     6.2. Ne mažiau kaip 2 % skirti vaikų  dalyvavimui kitų švietimo paslaugų teikėjų organizuojamose pažintinėse edukacinėse programose, konkursuose, sportinėse varžybose ir projektuose.

 

     6.3. Ne mažiau kaip 15 % veiklos grupėse organizavimui (smulkioms kanceliarinėms išlaidoms, skirtoms auklėtojų reikmėms organizuojant vaikų projektinę veiklą, šventes, renginius, grupės dokumentacijos tvarkymui).

 

     6.4. 25 % ūkinėms ir higienos priemonėms (popieriniams rankšluosčiams, tualetiniam popieriui, servetėlėms, grindų, langų, orkaičių, klozetų valikliams, muilui, oro gaivikliams, skalbimo milteliams, tabletėms indaplovėms, šluostėms, kempinėlėms, pirštinėms, neaustam audiniui ir kt.)

 

     6.5. 8 % patalpų (sanitarinių mazgų) funkcionavimui, apšvietimo, elektros instaliacijos priežiūrai ir būtinam remontui, pastato priežiūrai ir kitoms reikmėms.

 

     6.6. 20 % veiklos organizavimui (turimos technikos priežiūrai, kanceliarinių priemonių įsigijimui, vaikų sveikatos saugumui užtikrinti, bendruomenės renginių organizavimui).

 

     6.7. Individualiomis ugdymosi priemonėmis (rašymo, dailės, popieriumi ir kitomis vaiko ugdymui skirtomis priemonėmis) vaikus aprūpina tėvai.

 

 

 

V. ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA

 

     7. Metinį planuojamos ūkinės veiklos plano projektą, sudarytą direktoriaus pavaduotojo ūkiui, įstaigos vadovas teikia svarstymui Mokyklos tarybai, kiekvienų biudžetinių metų I-mą ketvirtį.

 

     8. Mokyklos tarybos suderintą ir įstaigos vadovo patvirtintą metinį planuojamos ūkinės veiklos planą, Mokyklos tarybos pirmininkas pristato bendruomenei (darbuotojams, ugdytinių tėvams/ globėjams).

 

     9. Apie atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą panaudojimą įstaigos vadovas atsiskaito Mokyklos tarybai ir bendruomenei.

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

     10. Už mokesčio surinkimą yra atsakingas Rūdiškių vaikų lopšelio- darželio ,,Pasaka“ direktorius. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

 

     11. Įmokos ir skolos už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

   13. Aprašas skelbiamas Rūdiškių vaikų lopšelio- darželio „Pasaka“ interneto svetainėje.