VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ

 Darbo grupės pirmininkas: Vilma Vilkancienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

         Nariai: Diana Šeštokienė, Virginija Malašauskienė, Renata Rusakovienė, Justina Sabaliauskaitė


 

Įsivertinimas – procesas, kurio metu lopšelio-darželio bendruomenės nariai analizuoja įstaigos  ir savo veiklos kokybę.  

Veiklos kokybės įsivertinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su lopšelio-darželio  veiklos gerinimu.

Įsivertinimo uždaviniai:

1. Numatyti lopšelio-darželio  tobulinimo perspektyvą;.

2. Stiprinti įstaigos  bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už viso lopšelio - darželio  veiklos kokybę;

3. Teikti įstaigos  bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų lopšelio-darželio veiklos sričių kokybę;

4. Didinti lopšelio-darželio  personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją;

5. Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.

 Išanalizuoti, interpretuoti ir apibendrinti įsivertinimo procesu metu gauti duomenys tampa informacija, kurią mūsų įstaiga  naudoja savo veiklai tobulinti (vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti).


 

VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖS DARBO GRUPĖS

 2017 METŲ PLANAS 

 

  1. Darbo grupės kalendorinio plano sudarymas  2017 m.

  

2017 m.sausis

   2. 2016 m. tyrimų tezultatų ir veiklos ataskaitų už 2016 m. apibendrinimas. Įstaigos  veiklos prioritetų, tikslų ir uždavinių numatymas 2017 m.
2017 m.sausis
  3.Veiklos plano  2017 m.  kūrimas pagal numatytus tikslus ir uždavinius. Darbo grupių ir  savivaldos planų derinimas su numatytais tikslais ir uždaviniais. Veiklos plano teikimas svarstymui ir tvirtinimui.   2017 m.sausis
  4. Įstaigos veiklos įsivertinimo  ir kokybės kriterijų, naudojantis Geros mokyklos koncepcija, 2017 m. kūrimas ir   teikimas aptarimui.
2017 m. kovas
5. Veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinė analizė. Savivaldos ir darbo grupių sprendimų vykdymas.   Informacijos teikimas bendruomenei apie  veiklos efektyvumą. 2017 gegužė,  lapkritis.
   6. Mokyklos  bendruomenės (tėvų)  apklausų organizavimas.

 2017 balandis, spalis

taip pat iškilus poreikiui
 7.Mokyklos  bendruomenės (darbuotojų)  apklausų organizavimas.

2017  gegužė, lapkritis


  8. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir ataskaitų rengimas.

2017 gruodis


  9. Siūlymų/ veiklos idėjų 2018 m. veiklos planui rinkimas ir  apibendrinimas.


2017 gruodis

 6. Veiklos prioritetų  įstaigos  2018 m.  darbo tobulinimui nustatymas pagal tyrimų išvadas.

 

2017 gruodis

 

TYRIMAI

Tėvų apklausa 2014 m.

PEDAGOGŲ APKLAUSA 2015

TĖVŲ APKLAUSA ( ANKETOS SU VAIKŲ PIEŠINIAIS ) 2015 I DALIS

TĖVŲ APKLAUSA ( ANKETOS SU VAIKŲ PIEŠINIAIS ) 2015 II DALIS

TĖVŲ APKLAUSA ( ANKETOS SU VAIKŲ PIEŠINIAIS ) 2015 III DALIS

TĖVŲ APKLAUSA ( ANKETOS SU VAIKŲ PIEŠINIAIS ) 2015 IV DALIS

TĖVŲ APKLAUSA ( ANKETOS SU VAIKŲ PIEŠINIAIS ) 2015 V DALIS

TĖVŲ APKLAUSA 2015