VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ

 Darbo grupės pirmininkas: Vilma Vilkancienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

         Nariai: Diana Šeštokienė, Tatjana Mečkovska, Renata Rusakovienė, Laura Abaravičienė


 

Įsivertinimas – procesas, kurio metu lopšelio-darželio bendruomenės nariai analizuoja įstaigos  ir savo veiklos kokybę.  

Veiklos kokybės įsivertinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su lopšelio-darželio  veiklos gerinimu.

Įsivertinimo uždaviniai:

1. Numatyti lopšelio-darželio  tobulinimo perspektyvą;.

2. Stiprinti įstaigos  bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už viso lopšelio - darželio  veiklos kokybę;

3. Teikti įstaigos  bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų lopšelio-darželio veiklos sričių kokybę;

4. Didinti lopšelio-darželio  personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją;

5. Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.

 Išanalizuoti, interpretuoti ir apibendrinti įsivertinimo procesu metu gauti duomenys tampa informacija, kurią mūsų įstaiga  naudoja savo veiklai tobulinti (vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti).


 

VEIKLOS PLANAVIMO IR ĮSIVERTINIMO KOORDINACINĖS DARBO GRUPĖS

 2020 METŲ PLANAS 

 

  1. Darbo grupės kalendorinio plano sudarymas  2020 m.

  

2020 m.sausis

   2. 2019 m. tyrimų tezultatų ir veiklos ataskaitų už 2019 m. apibendrinimas. Įstaigos  veiklos prioritetų, tikslų ir uždavinių numatymas 2020 m.
2020 m.sausis
  3.Veiklos plano  2020 m.  kūrimas pagal numatytus tikslus ir uždavinius. Darbo grupių ir  savivaldos planų derinimas su numatytais tikslais ir uždaviniais. Veiklos plano teikimas svarstymui ir tvirtinimui.   2020 m.sausis
  4. Mokyklos  bendruomenės (tėvų)  apklausų organizavimas. 2020 m. kovas
  5. Veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinė analizė. Savivaldos ir darbo grupių sprendimų vykdymas.   Informacijos teikimas bendruomenei apie  veiklos efektyvumą. 2020 gegužė
   6. Mokyklos  bendruomenės (darbuotojų)  apklausų organizavimas.

2020 gegužė

   7. Mokyklos  bendruomenės (tėvų)  apklausų organizavimas.

 2020 lapkritis

 8.Mokyklos  bendruomenės (darbuotojų)  apklausų organizavimas.

2020 lapkritis


  8. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir ataskaitų rengimas.

2020 gruodis


  9. Siūlymų/ veiklos idėjų 2021 m. veiklos planui rinkimas ir  apibendrinimas.


2020 lapkritis -  gruodis

 6. Veiklos prioritetų  įstaigos  2021 m.  darbo tobulinimui nustatymas pagal tyrimų išvadas.

 

2020 gruodis

 

TYRIMAI