PAGRINDINIAI

ĮSTAIGOS VEIKLOS  IR PLANAVIMO DOKUMENTAI


RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA” NUOSTATAI  

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA" VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA “ 2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS  

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA “ 2020-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS  - rengiamas


RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA" 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA" 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS - rengiamas


ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI

Norint peržiūrėti spausti ant dokumento  pavadinimo giphy

 DOKUMENTAS

 ATSAKINGI UŽ  VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ

 MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

 Mokyklos tarybos pirmininkas

 MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Direktorė Diana Šeštokienė

 ATESTACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 Direktorė Diana Šeštokienė

 METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI

 Metodinės grupės pirmininkė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 2019 metai

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2019-2020 MOSLO METAMS.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

 

DARBO VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2019-2021 METAMS

 

 

2018 metai
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2018-2019 MOSLO METAMS.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

DARBO VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

 ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI Elektroninio dienyno administratorius

Vilma Vilkancienė

2017 metai
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO, SKATINIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  
Direktorė Diana Šeštokienė
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Socialinis pedagogas

Renata Rusakovienė
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKA
Direktorė Diana Šeštokienė
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGIJIMO POLITIKA  
Direktorė Diana Šeštokienė
2016 metai
 ATLYGIO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS   Direktorė Diana Šeštokienė
 ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS
 Direktorė Diana Šeštokienė

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKA

Sveikatos priežiūros specialistas
VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOŽĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS  
Sveikatos priežiūros specialistas
2015 metai

 KOMPIUTERIŲ IR KITŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ  NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS TVARKA 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

 MOKINIŲ  ASMENS BYLŲ  FORMAVIMO  IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

  Ona Zakšauskienė

2014 metai

 UGDYTINIŲ TURIZMO RENGINIŲ, EKSKURSIJŲ, ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ LYDĖJIMO Į RENGINIUS TVARKOS APRAŠAS

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė